Privacyverklaring - Computers Neede

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Computerbedrijf Krooshof Privacyverklaring


1.1. Inhoudsopgave

1. Algemeen 
1.1 Inhoudsopgave
1.2 Begrippen
1.3 Wijzigingsvoorstellen 

2 Inleiding 
3 Bronverwijzing 
4 Bescherming van de privacy 
4.1 Privacy en gebruik van onze diensten 
4.2 De gebruiker bepaalt 

5 Verzamelen van gegevens

6 Persoonsgegevens die wij verwerken 
6.1 Bewaartermijnen
6.2 Invoeringsdatum


1.2 Begrippen

Cookiewet : Telecommunicatiewet artikel 11.7a.
Toestemming : Als bedoeld in artikel 11.7a Tw,is als volgt gedefinieerd:elke vrije,specifiek en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
Wilsuiting : Onder toestemming wordt ”elke…..wilsuiting” verstaan waarmee de internetgebruiker aanvaardt dat bepaalde cookies worden geplaatst en gelezen. Uit “uiting waarmee de betrokkene aanvaardt” kan worden afgeleid dat het moet
gaan om een handeling, en kan toestemming niet worden afgeleid uit het uitblijven van een handeling.
Wbp : Wet bescherming persoonsgegevens.
First Party : Bij een cookie geplaatst vanuit het domein van bezochte website, is de betreffende websitehouder degene die de cookie in de zin van artikel 11.7a plaatst.
Third Party : Een partij die een cookie plaatst vanuit het domein van een andere website, in dat geval is de houder van die website degene die de cookie in de zin van artikel 11.7a plaatst.
AVG : Algemeen Verordening Gegevensbescherming, verwijst naar (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016.

1.3 Wijzigingsvoorstellen kunnen per e-mail aan info@krooshof.nl worden ingediend.

2 Inleiding

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt op die dag buiten weking gesteld.
AVG is de Nederlandse invulling van de General Data Protection Regulation (GDPR), de nieuwe Europese wet voor data bescherming. Deze nieuwe wet verscherpt niet alleeen de regels uit de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens, maar voegt ook een aantal nieuwe verplichtingen toe.
Dit heeft gevolgen voor alle bedrijven die gegevens verwerken van Europese consumenten.

3 Bronverwijzing

Wet Bescherming Persoonsgegevens, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-bescherming-persoonsgegevens.

General Data Protection Regulation, de Europese wetgeving waarop de AVG is gebaseerd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL

Artikel 11 van de Telecommunicatiewet. In de volksmond beter bekend als de Cookiewet
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009950/2018-05-02#Hoofdstuk11


4 Bescherming van de privacy

Waar het gaat om bescherming van de privacy is er met de intrede van de AVG het een en ander gewijzigd in de manier waarop wij onze bezoekers – en daarmee gebruikers dienen te informeren ten aanzien van de verwerking en verzameling van persoonsgegevens die met het gebruik daarvan samenhangen.
Krooshof hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten ten aanzien van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en andersoortige data die worden uitgewisseld door het gebruik van onze diensten.

1 Waar nodig vragen wij u toestemming voor gegevensverwerking, die u geeft door middel van een actieve handeling.

2 Krooshof zal nooit persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn.

3 Er is op onze website permanent een pagina waarin u dit privacybeleid kunt lezen en uw standpunt ten aanzien van het verzamelen van gegevens kunt aanpassen.

4 Het privacybeleid van Krooshof is in overeenstemming met de voorwaarden en verplichtingen die de AVG ons oplegt.

4.1 Privacy en het gebruik van onze diensten

Krooshof respecteert de privacy van alle gebruikers van onze diensten. Het is uiteraard wel zo dat gegevensuitwisseling noodzakelijk is om onze diensten te kunnen gebruiken. Om helderheid te scheppen over de uitgewisselde gegevens is deze privacyverklaring opgesteld.
De privacyverklaring is gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving en aangevuld met onze eigen normen en waarden ten aanzien van de bescherming van de privacy. De privacyverklaring is daarmee een afspiegeling van het integraal gevoerde beleid.

4.2 De gebruiker bepaalt

Vanuit de noodzakelijke transparantie omtrent persoonsgegevensverwerking die is verbonden aan de AVG, willen wij de gebruikers van onze diensten zoveel mogelijk de controle geven over de verwerking van persoonsgegevens. Dat houdt in de basis in dat u, als gebruiker van de diensten,akkoord gaat met de gegevensverwerking door Krooshof. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Als u ervoor kiest om geen persoonsgegevens te verstrekken zie noodzakelijk zijn om een product of dienst te kunnen leveren,kan dit tot gevolg hebben dat u dit product of dienst niet kunt gebruiken.

5 Verzamelen van gegevensuitwisseling

Krooshof verzamelt op verschillende manieren gegevens over onze klanten. Sommige gegevens worden door de klant aangeleverd, andere worden geautomatiseerd verzameld. Voorbeeld: omzetting rekeningnummers naar IBAN.
Wij verzamelen niet alleen gegevens door de directe dienstverlening aan u, maar ook om de beschikbaarheid, integriteit en privacy van al onze klanten te kunnen waarborgen en bewaken.
Dit houdt in dat er registratie plaatsvindt van alle interactie die met onze klanten plaatsvindt.
De gegevens die daarvoor verzameld worden zullen alleen voor die specifieke doelen toegepast worden.6 Persoonsgegevens die wij verwerken.

Hier volgt een opsomming van gegevens die wij namens u mogen verwerken voor de noodzakelijkheid van onze dienstverlening. Het doel daarvan is om u correct en persoonlijk te kunnen informeren,de dienst te kunnen leveren en u op de best mogelijke wijze te kunnen ondersteunen in het gebruik van deze dienst.

1 Naam en contactgegevens. Wij verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens. Dit heeft tot doel dat we u persoonlijk kunnen benaderen per brief, e-mail, social media en telefoon.
In het geval dat u deze gegevens overhandigt in verband met het afsluiten van een overeenkomst met Krooshof worden uw gegevens verwerkt voor onze facturatie en klantenservice.

2 Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw betaalrekening. Deze gegevens zijn pas nodig als u een overeenkomst met Krooshof aangaat en worden derhalve niet in een andere context van u gevraagd.

3 Prestatiegegevens. We verzamelen gegevens over de prestaties van de producten en eventuele problemen die u daarmee ondervindt. Deze gegevens komen van pas bij het verbeteren van onze producten en het ontwikkelen van oplossingen.

6.1 Bewaartermijnen

De gegevens ie u ter beschikking stelt aan onze gegevensverwerking hebben verschillende bewaartermijnen. Dat is onder meer afhankelijk van de bewaarverplichtingen die er op de gegevens rusten en de door onszelf gestelde normen met betrekking tot de noodzakelijkheid van onze gegevensverwerking, of waar deze door een leverancier van ons wordt toegepast.
Daaruit vloeit voort dat we in principe alle gegevens onbeperkt bewaren, totdat er geen zakelijk overeenkomst tussen u en Krooshof bestaat. Daarna worden de gegevens nog maximaal 7 jaar bewaard.
Gegevens die voor eenmalig of andersoortig gebruik dan het sluiten van een overeenkomst worden overhandigd, worden verwijderd zodra de voor deze actie specifiek benoemde termijn is verstreken.
Als deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn, zullen deze na 12 maanden worden verwijderd.

6.2 Invoeringsdatum

Bovenstaande privacyverklaring treedt uiterlijk 25 mei 2018 in werking en daarmee vervallen per direct eerder gepubliceerde privacyverklaringen.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu