Voorwaarden - Computers Neede

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voorwaarden:
Betaling en verzending! Alle prijzen zijn vermeld inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. de verzendkosten worden berekend naar gewicht en komen in het scherm te staan tijdens het invoeren van uw bestelling. U kunt bij het plaatsen van een order aangeven hoe u deze wilt ontvangen.

1. Levering onder rembours: U betaalt het totaalbedrag contant aan de postbode.

2. Via de bank vooraf. Wacht na uw bestelling onze opdrachtbevestiging af. Zodra u de bevestiging heeft ontvangen kunt u uw betaling doen aan de op de opdrachtbevestiging genoemde bankrelatie met het order nummer. Zodra uw betaling bij ons binnen is krijgt u van ons een email of telefonische melding en zullen wij de goederen naar u verzenden. Let wel op dat de levering nu langer dan 24 uur in beslag neemt.

3. U hebt de mogelijkheid om de goederen bij ons bedrijf af te halen. Hier kunt u contant betalen. Wacht na uw bestelling onze opdrachtbevestiging af. Zodra u de bevestiging hebt ontvangen kunt u uw goederen afhalen. Indien de bestelde producten op voorraad zijn krijgt u dit binnen 24 uur geleverd mits voor 15.00 uur besteld.

Hebt u vragen over wat u heeft besteld of over de voortgang van leveren dan kunt u een email sturen aan info@krooshof.nl of bellen met nummer 0545-292526.

Wat kunt u van ons verwachten? U ontvangt van ons een opdrachtbevestiging op het door u ingevulde emailadres. Als u bij betaalcondities rembours heeft aangegeven dan krijgt u van ons voor aflevering een email of telefonische melding van het remboursbedrag. Bij de levering ontvangt u de originele factuur met gespecificeerd het BTW bedrag. Algemene levering- en handelsvoorwaarden Computerbedrijf Krooshof Gevestigd te Neede, Bergstraat 60,7161 EL Neede, Nederland

Artikel 1. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna te noemen voorwaarden, zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop- en verkoop, van verlening van diensten en op andere overeenkomsten waarbij Computerbedrijf Krooshof, hierna te noemen Krooshof, als verkoper, opdrachtnemer of aanbieder optreedt.

Artikel 2. De rechtsverhouding met de wederpartij wordt beheerst door het Nederlandse recht, de Nederlandse rechter is bevoegd.

Artikel 3. Alle aanbiedingen van Krooshof, hetzij schriftelijk hetzij mondeling, zijn steeds vrijblijvend.

Artikel 4. Krooshof aanvaardt geen van de onderhavige Voorwaarden afwijkende algemene voorwaarden.

Artikel 5. 1. Krooshof levert zaken conform de opgave van de fabrikant, importeur of groothandel. 2. De door Krooshof op afbeeldingen, tekeningen en in catalogi, folders of op andere wijze verstrekte gegevens over door Krooshof aangeboden zaken kan de wederpartij voor wat de juistheid van die informatie betreft geen beroep doen. Krooshof aanvaardt voor eventuele onjuistheden in bovenomschreven gegevens geen aansprakelijkheid.

Artikel 6. Prijzen Overeengekomen prijzen zijn vaste bedragen tenzij uit de overeenkomst voortvloeit, dat Krooshof zich het recht heeft voorbehouden deze prijzen te verhogen, evenredig aan een eventuele verhoging der belasting en/of wijziging der valutaverhoudingen en/of andere prijsbepalende factoren, ook indien het een of het ander ten tijde van de orderbevestiging was te voorzien.
Alle prijzen van Krooshof moeten worden verhoogd met BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 7. Verplichtingen van Krooshof 1.Krooshof is verplicht tot uitvoering van de opdracht of tot levering van een zaak in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.
2.Krooshof geeft geen garanties en staat niet in voor verborgen gebreken, dan voor zover de fabrikant van de verkochte zaken garanties geeft en instaat voor verborgen gebreken.
3a In geval van verzuim van de zijde van Krooshof is Krooshof niet verplicht tot betaling van schadevergoeding aan de opdrachtgever, noch schade welke direct het gevolg is van verzuim van Krooshof, noch welke indirect het gevolg is van zulk verzuim.
3b In geval van verzuim van de zijde van Krooshof kan de wederpartij ofwel alsnog nakoming van Krooshof eisen, zij het zonder enige boete, dwangsom of opslag, ofwel zijnerzijds de overeenkomst ontbonden verklaren.
4. Voor alle schaden of nadelen veroorzaakt door, voorgevallen bij of op enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de opdracht is Krooshof, het personeel van Krooshof en zijn andere, door Krooshof ingeschakelde personen niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen schuld. In dit geval is de schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag met een maximum van € 11.344,=

Artikel 8. Levertijden
1a Levertijden en het tijdstip van oplevering worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van een door Krooshof aanvaarde leveringstermijn kan voor Krooshof nimmer enige verplichting tot het vergoeden van schade doen ontstaan en kan voor de opdrachtgever/koper geen aanleiding zijn de gesloten overeenkomst ontbonden te verklaren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn is te wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van Krooshof. 1b De opdrachtgever/koper heeft in geval van overschrijding van de leveringstermijn het recht om van Krooshof te verlangen, dat Krooshof binnen een termijn gelijk aan de oorspronkelijk overeengekomen termijn alsnog nakomt. Mocht de leveringstermijn wederom worden overschreden dan heeft de opdrachtgever/koper het recht de overeenkomst eenzijdig te annuleren, mits hij dat Krooshof binnen 8 dagen schriftelijk meedeelt. Ook in dit geval heeft de wederpartij geen recht op enigerlei schadevergoeding.
2. Levering geschiedt af het bedrijf van Krooshof of een andere door Krooshof te bepalen plaats .
3. Door Krooshof verkochte goederen en/of diensten kunnen binnen drie weken na de datum van aflevering /aanbieding alsnog worden geaccepteerd. Daarna is de wederpartij, indien deze de goederen of diensten alsnog niet accepteert, het factuurbedrag vermeerdert met rente (1% per maand of gedeelte van een maand) verschuldigd. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding. 4. Bij aankomst der goederen dient de koper of opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient de koper maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Krooshof, verklaart koper/opdrachtgever de zaken in goede staat te hebben ontvangen.

Artikel 9. Betalingen.
1. Betaling van facturen van Krooshof dient, tenzij anders op de factuur vermeld, te geschieden in Nederlandse of Euro valuta binnen acht dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of verrekening. Alleen van toepassing na 3x te hebben geleverd en ontvangen tegen contante betaling en na acceptatie van een kredietlimiet door de kredietverzekeraar van Krooshof, waarvan u bij goedkeuring een afschrift ontvangt.
2. Een door Krooshof aan de opdrachtgever/koper verleende korting is eenmalig. Bij volgende transacties kan op een voorgaande korting geen beroep worden gedaan. 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de opdrachtgever/koper een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
4. Alle kosten van inning van vorderingen van Krooshof, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van opdrachtgever met een minimum voor de buitengerechtelijke kosten van 15% van de achterstallige hoofdsom en rente, met een minimum van € 38,=.
5. Al onze vorderingen op de opdrachtgever zijn direct en zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst wordt vereist opeisbaar in geval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken door het aanbieden van een schuldregeling, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld dan wel op enigerlei andere wijze wordt beperkt in het beheer of de beschikking over zijn vermogen.

Artikel 10. Reclames. Reclames dienen binnen 8 dagen na ontvangst van goederen of verleende diensten en met betrekking op facturen, binnen dezelfde termijn na factuurdatum, schriftelijk bij Krooshof te zijn ingediend. Het recht op reclame vervalt ten aanzien van door of namens de koper/opdrachtgever bewerkte en/of verwerkte goederen. Alleen in het geval deugdelijk en binnen de hiervoor gestelde termijn is gereclameerd en de wederpartij aan alle bestaande verplichtingen ten opzichte van Krooshof voldoet, heeft de wederpartij recht op nakoming. De wederpartij verplicht zich het verkeerde of ondeugdelijke geleverde
apparatuur aan Krooshof te retourneren, onder verrekening van verzendkosten.

Artikel 11. Voorbehoud van eigendom. De eigendom van door Krooshof aan opdrachtgever geleverde goederen en materialen blijven eigendom van Krooshof zolang de opdrachtgever de door Krooshof geleverde goederen en diensten niet heeft betaald.

Artikel 12. Overmacht Tijdelijke overmacht, waaronder is te verstaan een overmacht gedurende kortere tijd dan drie maanden, schorst de verplichting tot levering c.q. de uitvoering van een opdracht en de levertijd gedurende de periode dat de overmacht duurt. Krooshof behoudt zich het recht voor, zowel in geval van tijdelijke als van blijvende overmacht lopende overeenkomsten te annuleren. Als overmacht wordt in ieder geval ook beschouwd: gebrek aan vervoermiddelen, vijandelijkheden, oproer of oorlog, staat van beleg, overheidsmaatregelen met belemmerende werking, staking of arbeidsonlusten, brand, natuurrampen, ziekten van epidemische aard, technische bedrijfsstoringen, wegvallen van voorzieningen van nutsbedrijven, verkeersstoornissen, het niet of niet tijdig ontvangen of verleend krijgen van de voor de nakoming van de verplichting van Krooshof nodige goederen of diensten van leveranciers van Krooshof of derden.

Artikel 13. Verzuim van de koper/opdrachtgever In geval de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige verplichting ten opzichte van Krooshof, evenals in de gevallen, waarin de vordering van Krooshof als gevolg van artikel 9 onmiddellijk opeisbaar wordt, heeft Krooshof het recht, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst is vereist, al de nog niet uitgevoerde overeenkomsten met de koper onmiddellijk als geëindigd te beschouwen, onverminderd het recht van Krooshof op schadevergoeding.

Artikel 14. Ontwerpbescherming. Krooshof behoudt zich van alle ten behoeve van de opdrachtgever/koper vervaardigde producten de auteursrechten en andere beschermingsrechten voor. In geval van gebruik door de koper of door dit te doen gebruiken door derden van door Krooshof vervaardigde ontwerpen en/of ideeën, zonder toestemming van Krooshof, verbeurt de koper zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist een bedrag van € 11.344,= per overtreding, vermeerdert met € 45 per dag of gedeelte van een dag, dat de overtreding voortduurt.

Artikel 15. Zichtzendingen Door of namens Krooshof afgeleverde goederen kunnen alleen dan als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen, beurzen etc. worden beschouwd indien Krooshof dit tevoren aan de koper schriftelijk heeft meegedeeld. Zichtzendingen moeten door de koper verzekerd zijn tegen diefstal, beschadiging etc..

Artikel 16. Geschillenregeling Alle geschillen naar aanleiding van onze overeenkomsten worden bij uitsluiting van iedere andere rechter gebracht voor de bevoegde rechter te Nederland.  


Artikel 17. Privacyverklaring conform AVG/GDPR als verwerker.

Voor wat persoonlijke gegevens als naam,adres, woon plaats, email en bank gegevens betreft zal Krooshof deze zorgvuldig beschermen en nooit aan derden verstrekken. Alle andere data waarvoor geen wettelijke bewaar termijn geldt word nooit opgeslagen. Dit volgens het door Krooshof gehanteerde interne protocol.
Als klant van Krooshof zijnde geeft U toestemming hiermee in te stemmen en akkoord te gaan in de wetenschap dat U ten allen tijde deze goedkeuring in kunt trekken.
Een uitgebreidere privacyverklaring vindt u verderop in de website. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu